chiêm tinh học trong tương lai

Phiên dịch trả về năng lượng mặt trời: Dự đoán

Trả về mặt trời 1 giải thích lợi nhuận mặt trời Chiêm tinh dự đoán - Kỹ thuật dự đoán tương lai Trên trang này: Tổng quan về biểu đồ hoàn trả năng lượng mặt trời Một ví dụ Giải thích biểu đồ hoàn trả năng lượng mặt trời Ghi chú cá nhân Tính năng trả về năng lượng mặt trời Trên trang đầu tiên này của Tính năng Trả về Mặt trời của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các kỹ thuật và điểm chính ưa thích của tôi để xem xét khi diễn giải Trả về Mặt trời, cũng như ví dụ về diễn giải Trả lại Mặt trời. Lưu ý rằng đôi khi tôi viết tắt là Solar Solar Returns Trực tiếp như là SR SR. Trên trang 2 của Tính năng Trả v