nút phía nam trong ngôi nhà đầu tiên

North Node ở Libra / Seventh House, South Node in Aries

North Node ở Libra / Seventh House, South Node in Aries Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học North Node ở Libra và / hoặc trong Nhà thứ bảy Với North Node ở Libra, South Node của chúng tôi nằm ở Bạch Dương. Với North Node trong ngôi nhà thứ bảy, South Node c

North Node ở Libra / Seventh House, South Node in Aries

North Node ở Libra / Seventh House, South Node in Aries Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học North Node ở Libra và / hoặc trong Nhà thứ bảy Với North Node ở Libra, South Node của chúng tôi nằm ở Bạch Dương. Với North Node trong ngôi nhà thứ bảy, South Node c